افغان كركټ لوبه ډله به جولائي كښی د سكاټ لېنډ په ضد دوه ون ډے مېچونه كوي۔